Palveluehdot

Palveluehdot

Päivitetty viimeksi 16.4.2019

1. Yleistä

1.1Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan EkoRent Oy:n (”EkoRent”, y-tunnus 2602804-4) toimittaessa jäljempänä määritellylle Jäsenelle tai Jäsenyritykselle autojen vuokrauspalvelua.
1.2Jäljempänä näitä ehtoja kutsutaan ”Ehdoiksi”, luonnollista henkilöjäsentä ”Jäseneksi” ja yhtiöjäsentä ”Jäsenyritykseksi”, liittymistä vuokrauspalvelun käyttöön ”Liittymiseksi”, vuokrauspalvelua ”Palveluksi”, auton käyttöönottotilausta Tilaukseksi” ja yllä mainittujen asiakirjojen muodostamaa sopimuskokonaisuutta ”Sopimukseksi”. Jäsentä ja Jäsenyritystä voidaan kutsua yhteisesti Jäseneksi, jolloin Jäsenyrityksen osalta viitataan ko. Jäsenyrityksen palveluksessa olevaan henkilöön, jolle Jäsenyritys on antanut Palvelun käyttöoikeuden.

2. Palvelun sisältö

2.1Jäsen tai Jäsenyritys Liittyy Palvelun käyttäjäksi erillisellä lomakkeella. Lomake voidaan täyttää webpalvelussa, mobiilisovelluksella tai perinteisen lomakkeen kautta. Jäsen ja Jäsenyritys sitoutuvat samalla noudattamaan Sopimusta.
2.2Liittymisen yhteydessä Jäsen tai Jäsenyritys myöntää EkoRentille oikeuden lähettää Jäsenille Sopimukseen liittyviä markkinointiviestejä. Viestivälineenä voidaan käyttää esimerkiksi sähköpostia, tekstiviestiä, kirjettä tai puhelua
2.3EkoRent toimittaa Jäsenelle tai Jäsenyritykselle Tilauksen mukaisesti auton käyttöpalveluita. Liittymisestä ja Palveluista peritään Hinnaston mukainen maksu (liite 1, saatavilla osoitteessa: ekorent.fi/hinnat/). EkoRentillä on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla muutoksesta sähköpostilla Jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen uusien hintojen voimaan astumista. Mikäli Jäsen ei hyväksy muutosta, voi hän erota Palvelusta ilmoittamalla tästä EkoRentille sähköpostilla osoitteeseen info@ekorent.fi ennen muutoksen voimaantuloa.
2.4Jäsen tai Jäsenyritys sitoutuvat samalla noudattamaanliitteen mukaisia virhemaksuja (”Virhemaksu”),mikäli Palvelussa ei noudateta Sopimusta (liite 2, saatavillaosoitteessa: ekorent.fi/virhemaksut/).

3. Palvelun käyttö

3.1Palvelu otetaan käyttöön erillisellä Tilauksella. Tilaus tehdään mobiilisovelluksella tai web-selaimessa. Rekisteröidyttyään jäseneksi Jäsen on oikeutettu auton varaamiseen ja vuokrauksen päättämiseen, sekä auton ovien lukituksen avaamiseen ja ovien lukitsemiseen, joko sovelluksen tai selaimen avulla. Auton varauksen, käytön, sekä vuokrauksen lopetus tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti.

 • Jäsen etsii vapaan auton mobiilisovelluksen avulla kartalta tai autojen listanäkymästä.
 • Jäsen valitsee haluamansa auton näpäyttämällä auton ikonia, ja voi tarkastella auton tietoja kuten akun latausta ennen auton varaamista.
 • Jäsen varaa auton käyttöönsä mobiilisovelluksella. Varauksen alkaessa alkaa myös Hinnaston mukainen käyttöveloitus.
 • Kun varaus on tehty, Jäsen voi avata auton ovien lukituksen mobiilisovelluksella.
 • Palvelun käytön aikana Jäsen voi pysäyttää ajoneuvon ja lukita ajoneuvon ovet mobiilisovelluksella.
 • Kun ajoneuvo on pysäköity EkoRentin pysäköintiruutuun, Jäsen voi lopettaa vuokrauksen mobiilisovelluksella. Tällöin päättyy myös Hinnaston mukainen käyttöveloitus

3.2Jäsen on velvollinen huolehtimaan EkoRentin autoistakuten huolellinen henkilö huolehtii omasta autostaan. Ajaessa tulee noudattaa liikennesääntöjä sekänormaalia huolellisuutta ja varovaisuutta.
3.3Jäsen sitoutuu kuljettamaan autoja vain henkilökohtaisesti.Jäsen saa luovuttaa auton toiselle tai toisenkuljetettavaksi vain, jos luovutuksen saaja on Jäsen. Jäsenyrityksen palveluksessa oleva saa luovuttaa auton vain toiselle Jäsenyrityksen palveluksessa olevalle. Jäsenen ajokortin tulee olla voimassa ja Jäsenellä tulee olla vähintään vuoden ajokokemus.
3.4Autoa saa käyttää vain tavanomaiseen liikennekäyttöön. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailutapahtumiin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen on kielletty.
3.5Pysäköitäessä auto edes hetkeksi, on auton ovet lukittava.
3.6Jäsenen tulee auton käyttöönoton yhteydessä tarkistaa ja tarvittaessa dokumentoida auton ulkoinen ja sisäinen kunto. Mikäli autossa on naarmuja, kolhuja tai normaalista käytöstä poikkeavaa likaa/epäsiisteyttä, tulee Jäsenen ilmoittaa tästä ennen auton käyttöä osoitteeseen info@ekorent.fi ja esimerkiksi kuvin dokumentoida asia. Jäsenen tulee tarkistaa aina, että auton oma latausjohto on autossa tallessa tai auton ollessa latauksessa ottaa se mukaan ajoon lähdettäessä.
3.7Mikäli autoa käyttöönotettaessa asiakas ei ilmoita EkoRentille yllä olevista puutteista, katsotaan puutteet ja vauriot syntyneen Jäsenen toimesta.
3.8Tupakointi ja lemmikkieläinten kuljetus ovat ehdottomasti kiellettyjä kaikissa EkoRentin autoissa.
3.9Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman EkoRentin kirjallista lupaa. Omavastuu vahinkotapauksissa ulkomailla on vähintään kolminkertainen, jollei luvan myöntämisen yhteydessä toisin sovita kirjallisesti.

4. Jäsenen vastuu

4.1Jäsen on velvollinen Liittymisen tai Tilauksen yhteydessä määritettyyn omavastuun ylärajaan saakka

 • korvaamaan autolle ja sen varusteille käyttöaikana sattuneet vahingot. Vahingot voivat johtua sekä Jäsenestä että ulkopuolisesta tahosta.
 • korvaamaan autosta käyttöaikana kadonneet osat sekä lisävarusteet;
 • suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 10 vuorokaudelta. Seisonta-aika lasketaan vahinkopäivästä. Tämän lisäksi Jäsenen vastuulla on raportoida vahingosta EkoRentille puhelimitse numeroon 0400 263 960 sekä antamalla tarkempi vahinkokuvaus sähköpostitse osoitteeseen info@ekorent.fi ja tarvittaessa täyttää vahinkoilmoituslomake vakuutusyhtiötä varten.

4.2Jos autolle tai EkoRentille aiheutuneet vahingot ovat seurausta Jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta muun muassa, muttei pois lukien, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai siitä, että Jäsen on muutoin olennaisesti rikkonut Sopimuksen ehtoja, Jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon liitännäiskuluineen kokonaisuudessaan EkoRentille.
4.3Jäsen on velvollinen tarkistamaan ennen ajoon lähtemistä, ettei mikään varoitusvalo pala. Mikäli jokin varoitusvalo palaa, autoa ei saa käyttää, jollei EkoRentin edustaja anna tähän suostumusta.
4.4Jäsen on velvollinen maksamaan auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti-, pysäköintivirhe- ja sakkomaksut. EkoRent veloittaa kaikista yllä mainituista maksamattomista maksuista asiakkaalta maksun lisäksi Virhemaksun
4.5Liittymällä Palveluun ja antamalla palveluksessaan oleville henkilöille Palvelun käyttöoikeuden, Jäsenyritys sitoutuu vastaamaan palveluksessaan olevan henkilön puolesta Sopimuksen mukaisista velvoitteista suhteessa EkoRentiin.

5. EkoRentin vastuu

5.1EkoRentin päävelvoite on luovuttaa auto Jäsenelle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Noutopaikkaa voidaan vaihtaa pakottavasta syystä muun muassa, muttei pois lukien esimerkiksi jos noutopaikka on poissa käytöstä siirtokehotuksesta, ulkopuolisesta autosta tai muusta ulkopuolisesta syystä johtuen.
5.2Ellei Jäsen saa autoa käyttöönsä Tilauksen mukaisesti, EkoRent on ensisijaisesti velvollinen pyrkimään järjestämään korvaavan auton mahdollisimman läheltä. Jäsen on tässä tapauksessa halutessaan oikeutettu perumaan Tilauksen kuluitta.
5.3EkoRent vastaa Jäsenen käyttöön tarkoitettujen autojen normaalista huollosta, vakuutuksista, ajoneuvoveroista sekä muista autoihin suoranaisesti liittyvistä kuluista.

6. Auton lataaminen

6.1Jäsen voi ladata EkoRentin auton myös muilla kuin EkoRentin latauspisteillä. Tällöin Jäsen vastaa siitä, että latauspiste soveltuu auton lataamiseen eikä vahingoita autoa. Jäsen vastaa mahdollisista latauskustannuksista.
6.2Jäsen on velvollinen kytkemään vuokraamansa auton latauspistokkeeseen palauttaessaan sen EkoRentin palvelupisteeseen. Latauspisteeseen kytkemättömästä autosta veloitetaan Virhemaksu

7. Jäsenen ilmoitusvelvollisuus

7.1Jäsenen on välittömästi käyttöönoton yhteydessä ilmoitettava kohdassa 3.6 mainituista auton vioista ja puutteista EkoRentin ohjeiden mukaisesti.
7.2Vahingon sattuessa käytön aikana, Jäsen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen EkoRentille. Ilmoitus tehdään puhelimitse numeroon 0400 263 960 sekä sähköpostitse osoitteeseen info@ekorent.fi. Tämän lisäksi Jäsenen on täytettävä ja palautettava EkoRentille vahinkoilmoituslomake vakuutusyhtiötä varten.
7.3Mikäli vahinkoon syyllinen ei ole selvillä tai syyllisyydestä on kiistaa, Jäsenen on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko tai hirvieläinvahinko. Poliisin antama kopio
lmoituksesta on toimitettava EkoRentille.
7.4Kun vahinkotilanne on ohi, eikä kukaan vahinkotilanteen osapuoli ole välittömässä vaarassa, Jäsenen tulee viipymättä dokumentoida vahinkotilanne ottamalla siitä kuvia. Näissä kuvissa tulee näkyä Jäsenen vuokraama auto, mahdollisen kolarin vastapuoli (esimerkiksi vieras auto), sekä mahdollisen vieraan ajoneuvon kuljettajan ajokortti
7.5Jäsenen on tehtävä viipymättä ilmoitus varkaudesta EkoRentille ja poliisille. EkoRentin on tämän jälkeen ilmoitettava Jäsenelle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
7.6Jos Jäsen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, vastaa hän siitä EkoRentille syntyneestä vahingosta täysmääräisesti sisältäen asian selvittelykustannukset.

8. EkoRentin vastuu virheistä

8.1Jos autossa käyttöaikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, Jäsen voi vaatia virheen oikaisua, virhettä vastaavaa alennusta tai, pääkaupunkiseudun alueella, vastaavaa korvaavaa autoa kohtuuajassa toimitettuna huomioiden kohdan 10
ukaisen EkoRentin vastuunrajauksen.

9. Auton palauttaminen käytön jälkeen

9.1Auto on palautettava vapaaseen pysäköintiruutuun samalle EkoRent-palvelupisteelle, kuin mistä auto on noudettu ja kytkettävä latauspistokkeeseen. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun Jäsen lopettaa Tilauksen mobiililaitteen sovelluksella tai verkkoselaimella. Samalla Jäsenen on varmistettava auton jääminen siistiksi ja että auton ovet ovat suljettuna ja lukossa.
9.2Mikäli Jäsen laiminlyö kohdassa 7 tai muualla Sopimuksessa sovitut velvoitteet, EkoRentillä on oikeus periä Hinnastossa tai Virhemaksuissa mainitut lisämaksut.
9.3Mikäli EkoRent epäilee autoa tai Palvelua käytettävän Sopimuksen vastaisesti, voi se vaatia Jäsentä palauttamaan auton tai noutaa auton itse asiakkaan kustannuksella ja tarvittaessa jäädyttää Jäsenen tilin.

10. Vastuunrajaukset

10.1EkoRent voi aina korjata virheen viidenkymmenen (50) euron suuruista Palvelun peruutusmaksua vastaan. Tämä on yksinomainen hyvitys, eikä Jäsenellä tai Jäsenyrityksellä ole oikeus vaatia muita korvauksia. EkoRent ei vastaa Jäsenelle aiheutuvista epäsuorista vahingoista missään olosuhteissa. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä virheestä on kaikissa tapauksissa tuhat (1 000) euroa.

11. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

11.1Tähän sopimukseen ja tämän perusteella tehtyihin toimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.
11.2Sopimukseen liittyvät riidat pyritään neuvottelemaan osapuolten välillä hyvässä hengessä. Mikäli riitaisuutta ei saada sovittua, käsitellään riidat Espoon käräjäoikeudessa tai Jäsenen kotipaikan alioikeudessa tämän ollessa uonnollinen henkilö, joka on kuluttajan asemassa.

12. Irtisanominen ja purkaminen

12.1Jäsen tai EkoRent voi halutessaan irtisanoa Sopimuksen kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua ilmoituksesta.
12.2Mikäli Jäsen tai Jäsenyritys rikkoo Sopimuksessa mainittuja ehtoja eikä rikkomus ole vähäinen, tai muusta syystä, minkä EkoRent katsoo olevan vastoin sen toimintaperiaatteita, on EkoRentillä oikeus purkaa Sopimus välittömästi.

13. Sopimuksen liitteet ja tulkintajärjestys

13.1Tämä Sopimus muodostaa kokonaisuuden yhdessä EkoRentin Internet-sivustolta saatavien liitteiden kanssa. Sopimukseen kuuluvat Tilauksen lisäksi seuraavat liitteet:

 1. Hinnasto (saatavilla osoitteessa: ekorent.fi/hinnat/)
 2. Virhemaksut (saatavilla osoitteessa: ekorent.fi/virhemaksut/)
 3. Henkilötietoseloste (saatavilla osoitteessa: ekorent.fi/henkilotietoseloste/)
 4. Muut mahdolliset liitteet

Sopimuksen tulkinnassa on ensisijaisena Ehdot, Hinnasto, Virhemaksut, Tilaus (auton käyttöönotto EkoRentin sovelluksen avulla) ja sen jälkeen muut mahdolliset liitteet. Liitteitä sovelletaan numerojärjestyksessä siten, että pienempinumeroinen pätee ennen suurempinumeroista.